Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 612/220/7-3-2014 Σύ­να­ξις τῶν Ὑ­πο­ψη­φί­ων Κλη­ρι­κῶν.

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 612
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 220 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 7ῃ Μαρτί­ου 2014
Μνήμη Λαυρεντίου Μεγάρων, Παύλου, Ἐφραίμ & Ἐλπιδίου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι τήν Κυ­ρια­κήν τῆς Σταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σε­ως 23ην Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ., καί ὥ­ραν 15.00, εἰς τό «Κου­κου­νά­ρει­ον» Πνευ­μα­τι­κόν Κέν­τρον τῆς Ἐ­νο­ρί­ας Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Λα­το­μι­τίσ­σης, θέ­λει δι­ε­ξα­χθῆ εἰς τό πλαίσιον τῆς Ἑβδομάδος Ἱερατικῶν Κλίσεων Σύ­να­ξις τῶν Ὑ­πο­ψη­φί­ων Κλη­ρι­κῶν. 

Ὅ­θεν, πα­ρα­κα­λοῦ­μεν ὑ­μᾶς, ὅ­πως ἐ­νη­με­ρώ­ση­τε τούς Ὑ­πο­ψη­φί­ους Κλη­ρι­κούς τῆς Ἐ­νο­ρί­ας ἡ­μῶν προ­κει­μέ­νου νά προ­σέλ­θω­σιν καί συμ­με­τά­σχω­σιν εἰς τήν ἐν λό­γῳ Σύ­να­ξιν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου