Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 495/192/24-2-2014 Ἑ­βδο­μάς Ἐ­ξω­τε­ρι­κῆς Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 495
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 192 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 24ῃ Φε­βρου­α­ρί­ου 2014
Α΄ καί Β΄ εὕρεσιςΤιμίας Κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι, κα­τό­πιν τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθμ. 723/389/19-2-2014 Ἐγ­κυ­κλί­ου Σημειώματος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, ἡ Ἑ­βδο­μάς Ἐ­ξω­τε­ρι­κῆς Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς θά ἑ­ορ­τα­σθῇ ἀ­πό 9ης μέ­χρι 15ης Μαρ­τί­ου ἐ. ἔ. 

Σκο­πός τοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ τῆς ὡς ἄ­νω «Ἑ­βδο­μά­δος» εἶ­ναι ἡ προ­ώ­θη­σις τοῦ δι­ε­ξα­γο­μέ­νου ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ ἔρ­γου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἡ­μῶν ἀ­νά τήν Οἰ­κου­μέ­νην, διά τόν εὐ­αγ­γε­λι­σμόν πάν­των τῶν ἐ­θνῶν καί τήν ἔν­τα­ξιν αὐ­τῶν εἰς τό Σῶ­μα τοῦ ζῶν­τος Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ.

Πρός τοῦ­το, δέ­ον ὅ­πως ἀ­φ’ ἑ­νός μέν δι­δα­χθῇ ἐ­πί­και­ρον Κα­τη­χη­τι­κόν Μά­θη­μα διά τό Κα­τώ­τε­ρον, τό Μέ­σον καί τό Ἀ­νώ­τε­ρον Κα­τη­χη­τι­κόν Σχο­λεῖ­ον, ἀ­φ’ ἑ­τέ­ρου δέ ὅ­πως γνω­σθῇ εἰς τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν, ὅ­τι τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Τε­τάρ­της 12ην Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ., εἰς τό Πνευ­μα­τι­κόν Κέν­τρον Ἁ­γί­ων Ἀ­ναρ­γύ­ρων Ἐγ­κρε­μοῦ πό­λε­ως Χί­ου, θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ, εὐ­θύς με­τά τήν Ἀ­κο­λου­θί­αν τοῦ Με­γά­λου Ἀ­πο­δεί­πνου, Ἐκ­δή­λω­σις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη εἰς τήν Ἐ­ξω­τε­ρι­κήν Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λήν. 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου