Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1442/787/9-7-2014 Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός Ἁγίας Παρασκευῆς Καστέλλου

Ἀ­ριθμ. 1442
Ἀ­ριθμ. 787
Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Ἰουλίου 2014 
Μνήμη Παγκρατίου ἱερομάρτυρος

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Π ρ ό ς
Τόν Ἱ­ε­ρον Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, πα­ρα­κα­λοῦ­μεν ὑ­μᾶς, ὅ­πως προ­σέλ­θη­τε εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Να­όν Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Κα­στέλ­λου, πό­λε­ως Χίου, τήν 25ην Ἰ­ου­λί­ου ἐ.ἔ., ἡ­μέ­ραν Πα­ρα­σκευ­ήν καί ὥ­ραν 7.00 μ.μ., προ­κει­μέ­νου νά συμ­με­τά­σχη­τε εἰς τόν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κόν Ἑ­σπε­ρι­νόν καί τήν ἐν συ­νε­χε­ί­ᾳ ἀ­νά τάς ὁ­δο­ύς τῆς πε­ρι­ο­χῆς Κα­στέλ­λου, Ἱ­ε­ράν Λι­τα­νε­ί­αν, φέ­ρον­τες με­θ' ὑ­μῶν αὐ­τῶν ἐ­πι­τρα­χή­λιον καί φε­λώ­νιον, χρώ­μα­τος λευ­κοῦ.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου