Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 912/321/15-4-2015 Ἀποστολή προσκλήσεως «περί Εἰσαγωγῆς Μαθητῶν εἰς τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς» κατά τό σχολικόν ἔτος 2015 – 2016 ὡς ὑποτρόφων.

Ἀριθμ. Πρωτ. 912
Ἀριθμ. Διεκπ. 321
Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2015
Μνήμη Κρήσκεντος μάρτυρος 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν ἐν φωτοστατικῷ ἀντιγράφῳ Πρόσκλησιν «περί Εἰσαγωγῆς Μαθητῶν εἰς τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς» κατά τό σχολικόν ἔτος 2015 – 2016 ὡς ὑποτρόφων, συμφώνως ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 6 παρ. 1 ἐδάφιον ιε΄ τοῦ ἀπό 8-5-1958 Β.Δ. καί 39/26-9-1931 Π.Δ. τοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ρ.Ε.Σ. (Π.Δ. 26/9/1931) καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀναρτηθῇ εἰς τόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου