Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1983/911/7.10.2015 ΕΝΑΡΞΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ἐν Χί­ῳ τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2015
Μνή­μη Σεργίου καί Βάκχου μεγαλομαρτύρων 
Ἀ­ριθμ.Πρωτ. 1983
Δι­εκπ.   911
Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα

Κυριακή Ἁγίων Πατέρων Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου 11 Ὀκτωβρίου 2015 (Τίτ. γ΄ 8-15)

Ἀ­ριθ­μὸς 41
Κυριακή Ἁγίων Πατέρων Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου
11 Ὀκτωβρίου 2015
(Τίτ. γ΄ 8-15)
«Ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος».

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016
*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016


Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Ἔναρξις μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

SxBM2015-1
Τό ἀ­πό­γευ­μα τῆς Πέμ­πτης 1ης Ὀκτωβρίου 2015, στό Ἱ­ε­ρό Πα­ρεκ­κλή­σιο τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κος ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῆς Σχο­λῆς τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου «Μη­τρο­πο­λί­της Δι­ο­νύ­σιος Μπα­ϊ­ρα­κτά­ρης» τῆς ἱεραποστολικῆς καί διδακτικῆς περιόδου 2015 – 2016.