Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Ἱερόν Εὐχέλαιον - Μέγας Κανών - Μεθεόρτιος Ἑσπερινός καί Λιτανεία εἰς Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Χίου.

Ἀριθμ. Πρωτ. 519
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 179 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 2ᾳ Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Ἡ­συ­χί­ου μάρ­τυ­ρος τοῦ Συγ­κλη­τι­κοῦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Ἐν­ταῦ­θα

Διά τοῦ πα­ρόν­τος γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν ὅ­τι τήν 15ην Μαρ­τί­ου 2015, Τρί­την Κυ­ρια­κήν τῶν Νη­στει­ῶν (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ), εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, ἀ­μέ­σως με­τά τήν Ἀ­κο­λου­θί­αν τοῦ Κα­τα­νυ­κτι­κοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ καί τό Κή­ρυγ­μα τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Χί­ου κ. Μάρ­κου, θά τε­λε­σθῇ τό Ἱ­ε­ρόν Μυ­στή­ριον τοῦ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ.

Ἐ­πί­σης, ὁ Μέ­γας Κα­νών θά ψα­λῇ τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Δευ­τέ­ρας 23ης Μαρ­τί­ου ἐ. ἔ., κα­τά τήν ἀ­κό­λου­θον Τά­ξιν:

‘’Τῇ Δευ­τέ­ρᾳ ἑ­σπέ­ρας ἀ­να­γι­νώ­σκε­ται τό μι­κρόν ἀ­πό­δει­πνον μέ­χρι τοῦ «Ἄ­ξιόν ἐ­στιν»ֹ ἐν συ­νε­χεί­ᾳ ψάλ­λε­ται ὁ Μέ­γας Κα­νών (με­τά τῶν εἱρ­μῶν) μέ στί­χον εἰς τά τρο­πά­ρια αὐ­τοῦ «Ἐ­λέ­η­σόν με, ὁ Θε­ός, ἐ­λέ­η­σόν με» ἤ μέ τούς στί­χους τούς ση­μει­ου­μέ­νους εἰς τό Τρι­ῲ­διον πρό τῶν τρο­πα­ρί­ων τῆς ὁ­σί­ας Μα­ρί­ας τῆς Αἰ­γυ­πτί­ας καί τοῦ ἁ­γί­ου Ἀν­δρέ­ου Κρή­της. Με­τά τήν γ΄ῲ­δήν κα­τα­λιμ­πά­νον­ται τά με­σῲ­δια κα­θί­σμα­τα καί τό δί­ειρ­μον τρι­ῲ­διον, καί ψάλ­λον­ται αἱ ἐν συ­νε­χεί­ᾳ ᾠ­δαί τοῦ με­γά­λου Κα­νό­νος. Με­τά τήν στ΄ ᾠ­δήν τό κον­τά­κιον «Ψυ­χή μου, ψυ­χή μου» ἐμ­με­λῶ­ςֹ ἀ­κο­λού­θως ἡ ζ΄, ἡ η΄ καί ἡ θ΄ᾠ­δή καί εἰς τό τέ­λος ὁ εἱρ­μός «Ἀ­σπό­ρου συλ­λή­ψε­ως». Τρι­σά­γιον κ.λ.π., τό κον­τά­κιον «Ψυ­χή μου, ψυ­χή μου» χῦ­μα, «Κύ­ρι­ε, ἐ­λέ­η­σον» (μ΄), «Ὁ ἐν παν­τί και­ρῷ» καί τά λοι­πά τοῦ μι­κροῦ ἀ­πο­δεί­πνου’’. (ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015, σελ. 173)

Πρός τού­τοις, τήν 25ην Μαρ­τί­ου 2015 καί ὥ­ραν 17,00΄ θά τε­λε­σθῇ Με­θε­όρ­τιος Ἑ­σπε­ρι­νός εἰς τόν πα­νη­γυ­ρί­ζον­τα Ἱ­ε­ρόν Να­όν Πα­να­γί­ας Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας πό­λε­ως Χί­ου καί θά ἐ­πα­κο­λου­θή­σῃ ἡ Λι­τά­νευ­σις τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Εἰ­κό­νος τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Ση­μεί­ω­σις: Πα­ρα­κα­λοῦν­ται οἱ Εὐ­λαβ. Ἐ­φη­μέ­ριοι ὅ­πως ἀφ’ ἑνός μέν γνωστοποιήσουν τήν Παρασκευήν 13ην Μαρτίου ἐ.ἔ. κα­τά τήν Ἀ­κο­λου­θί­αν τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν (Γ΄ Στά­σις) καί τήν 15ην Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ. Κυ­ρια­κήν Γ΄τῶν Νη­στει­ῶν (τῆς Σταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σε­ως) πρό τῆς ἀ­πο­λύ­σε­ως τῆς Θ. Λει­τουρ­γί­ας, περί τῆς τελέσεως τοῦ Ἱ. Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου καί συστήσουν τήν προσέλευσιν καί συμμετοχήν τῶν πιστῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ γνω­ρί­σουν εἰς τό ἐκ­κλη­σί­α­σμα, τήν Κυ­ρια­κήν Δ΄ τῶν Νη­στει­ῶν, πε­ρί τῆς τε­λέ­σε­ως τῆς Ἀ­κο­λου­θί­ας τοῦ Με­γά­λου Κα­νό­νος, ἀν­τί τοῦ Με­γά­λου Ἀ­πο­δεί­πνου, τό ἑ­σπέ­ρας τῆς 23ης Μαρ­τί­ου, προ­σέλ­θουν δέ καί οἱ ἴ­διοι εἰς τόν Ἱ. Να­όν Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας πό­λε­ως Χί­ου κα­τά τόν Με­θε­όρ­τιον Ἑ­σπε­ρι­νόν τῆς 25ης Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ. πε­ρί ὥ­ραν 16.45΄ φέ­ρον­τες με­θ’ ἑ­αυ­τῶν ἐ­πι­τρα­χή­λιον καί φαι­λό­νιον χρώ­μα­τος μπλέ, διά νά συμ­με­τά­σχουν τό­σον εἰς αὐ­τόν ὅ­σον καί κα­τά τήν ἐν συ­νε­χεί­ᾳ Ἱ­ε­ράν Λι­τα­νεί­αν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου