Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2460/1328/1-12-2014 Ἑσπερινόν Κήρυγμα εἰς Ἱερούς Ναούς μέ θέμα: «Οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης διὰ τὴν Γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»

Ἀριθμ. Πρωτ. 2460
 Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1328
 Ἐν Χίῳ, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2014
 Μνήμη Ναούμ τοῦ προφήτου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα μὲ θέμα «Οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης διὰ τὴν Γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Νενήτων
Παρασκευή, 19.12.14 16:30 Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Καταρράκτη
π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Βολισσοῦ
Παρασκευή, 19.12.14 16:30 Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ
π. Ἰωάννης Τσιμούνης
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Χαλκειοῦς
Παρασκευή, 19.12.14 16:30 Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειοῦς
π. Νικόλαος Κλαδιᾶς
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Πόλεως Χίου
Σάββατον, 20.12.14 16:30 Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων
κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Κουρουνίων
Σάββατον, 20.12.14 16:30 Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κουρουνίων
π. Ἰωάννης Κατσούνης 
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Κάμπου
Σάββατον, 20.12.14 16:30 Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγιοδεκτεινῆς
κ. Ἰωάννης Χονδρέλης 
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Πυργίου
Σάββατον, 20.12.14 16:30 Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν
κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Βροντάδου
Σάββατον, 20.12.14 16:30 Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου
κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Καρδαμύλων
Παρασκευή, 19.12.14 16:30 Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βικίου
π. Ἐμμανουήλ Τζιώτης
Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ' ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας πραγματοποιήσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ Κηρύγματος εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ' ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς αὐτό.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου