Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 320/144/7-2-2014 ΩΡΑΙ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 320
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 144
Ἐν Χίῳ τῇ 7 Φεβρουαρίου 2014
Μνήμη Ὁσίου Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Εὐ­λα­βεῖς Ἱ­ε­ρεῖς,
Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι αἱ ὧ­ραι ἐ­νάρ­ξε­ως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν, ἀ­πό 1-3-2014, ὁ­ρί­ζον­ται ὡς κα­τω­τέ­ρω:
Ἑ­σπε­ρι­νός - Μ. Ἀ­πό­δει­πνον                  ὥ­ρα   5.00  μ.μ.
Ὄρ­θρος                                               "       7.00  π.μ.
Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λει­τουρ­γί­α                  "       6.30  π.μ. 
Ἀ­κο­λου­θί­α Χαι­ρε­τι­σμῶν                         "       7.00  μ.μ.
Με­τά τήν ἀλ­λα­γήν τῆς ὥ­ρας (30. 3. 2014)
Ἑ­σπε­ρι­νός - Μ. Ἀ­πό­δει­πνον                 ὥ­ρα     6.00 μ.μ.
Ὄρ­θρος                                                "       7.00  μ.μ.
Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λει­τουρ­γί­α                   "       6.30  π.μ.
Ἀ­κο­λου­θί­α Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου                 "        7.00  μ.μ.
Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Με­γά­λου Κα­νό­νος            "       6.00  μ.μ.
Πρός το­ύ­τοις, ὑπενθυμίζομεν, ὅτι, ἡ Ἀ­πό­λυ­σις τῆς Θε­ί­ας Λει­τουρ­γί­ας τῆς Κυ­ρια­κῆς δέον νά μήν πραγ­μα­το­ποι­ῆ­ται πρό τῆς 9.45 π.μ., εἰς πε­ρί­πτω­σιν δέ ὑ­πάρ­ξε­ως καί Ἱ­ε­ροῦ Μνη­μο­σύ­νου ἐν τῷ Ἱ. Να­ῷ, πρό τῆς 10.00 π.μ.
Εὐ­νό­η­τον εἶ­ναι, ὅ­τι, κα­τά τάς ὥ­ρας τε­λέ­σε­ως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν (Ἑ­σπε­ρι­νός κ.λ.π.), δέν θά ὁ­ρί­ζων­ται ἄλ­λαι Ἱ­ε­ρο­τε­λε­στί­αι, οἱ δέ κώ­δω­νες τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν νά κρο­ύ­ων­ται ἀ­κρι­βῶς κα­τά τάς ὡς ἄ­νω ὥ­ρας καί οὐ­χί ἐ­νω­ρί­τε­ρον ἤ ἀρ­γό­τε­ρον.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου