Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 776/258/27-3-2015 "Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος"

Ἀριθμ. Πρωτ.  776
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 258
Ἐν Χί­ῳ τῇ 27ῃ Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Μα­τρώ­νης μάρ­τυ­ρος τῆς ἐν Θεσ­σα­λο­νί­κῃ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως


Διά τοῦ πα­ρόν­τος, ἀ­πο­στέλ­λο­μεν ὑ­μῖν, συ­νημ­μέ­νως, τήν ὑ­π’ ἀ­ριθ. 20/776/258/27-3 - 2015 Πα­σχά­λιον Ποι­μαν­το­ρι­κήν Ἐγ­κύ­κλιον τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μάρ­κου, ἡ ὁ­ποί­α δέ­ον νά ἀ­να­γνω­σθῇ, ἐ­π’ Ἐκ­κλη­σί­ας, κα­τά τήν τε­λε­τήν τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί πρό τοῦ «Δεῦ­τε λά­βε­τε φῶς...».
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Διαβάστε τήν Ἐγκύκλιο ἐδῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου