Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Σύναξις τῶν Ὑποψηφίων Κληρικῶν εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

Ἀριθμ. Πρωτ. 565
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 194
Ἐν Χί­ῳ τῇ 5ῃ Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Κόνωνος ὁσιομάρτυρος 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι τήν Παρασκευήν 13ην Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ. καί ὥ­ραν 12ην μεσημβρινήν, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, θέ­λει δι­ε­ξα­χθῆ εἰς τά πλαίσια τῆς Ἑβδομάδος Ἱερατικῶν Κλίσεων Σύ­να­ξις τῶν Ὑ­πο­ψη­φί­ων Κλη­ρι­κῶν. 

Ὅ­θεν, πα­ρα­κα­λοῦ­μεν ὑ­μᾶς, ὅ­πως ἐ­νη­με­ρώ­ση­τε τούς Ὑ­πο­ψη­φί­ους Κλη­ρι­κούς τῆς Ἐ­νο­ρί­ας ἡ­μῶν, προ­κει­μέ­νου νά προ­σέλ­θω­σιν καί συμ­με­τά­σχω­σιν εἰς τήν ἐν λό­γῳ Σύ­να­ξιν.

Ἐπίσης, δέον ὅπως, κατά τήν ὡς ἄνω Ἑβδομάδα, ἀγομένην ἀπό 9ης ἕως 15ης Μαρτίου ἐ.ἔ., διδαχθῇ εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων μάθημα σχετικόν πρός τάς Ἱερατικάς Κλήσεις καί τήν Ἱερωσύνην.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου