Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΙΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΧΙΟΥ

Ἀριθμ. Πρωτ. 566
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 195 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 5ῃ Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Κόνωνος ὁσιομάρτυρος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι τήν Τρίτην 31ην Μαρτίου ἐ.ἔ., θέ­λει τε­λε­σθῆ Προηγιασμένη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Μητροπολιτικόν Να­όν Χίου, με­τά τό πέ­ρας τῆς ὁ­ποί­ας θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ μέ ὁμιλητήν τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πολύκαρπον Μπόγρην, Γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, μέ θέμα τήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας διά τούς νέους.

Ὅ­θεν, πα­ραγ­γέ­λο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­πως προ­σέλ­θη­τε καί συμ­με­τά­σχητε εἰς τήν ἐν λό­γῳ Σύ­να­ξιν. 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου