Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Ἐπίκαιρος Ἐκδήλωσις ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν ἐπερχομένων Ἁγίων Ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Ἀριθμ. Πρωτ. 721
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 241
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19ῃ Μαρτί­ου 2015
Μνή­μη Χρυσάνθου & Δαρείας τῶν μαρτύρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν ἐπερχομένων Ἁγίων Ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τήν Παρασκευήν, 3ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 6.30΄ μ.μ., εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά πραγματοποιήσῃ Ἐπίκαιρον Ἐκδήλωσιν μέ τήν συμμετοχήν τῶν Χορῳδιῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ", αἱ ὁποῖαι θά ψάλῳσιν Βυζαντινούς Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους.

Τῆς μουσικῆς ἐκτελέσεως τῶν Ὕμνων θά προηγῆται Θεολογική Ἑρμηνεία αὐτῶν.

Παρακαλεῖσθε, ὅπως προσέλθητε καί τιμήσητε μέ τήν παρουσίαν σας τήν Ἐκδήλωσιν ταύτην.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης 

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, πρό τῆς ἀπολύσεως α) τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (27.3.2015), β)τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (29.3.2015) καί γ) τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων τὀσον τῆς Τετάρτης (1.4.2015) ὅσον καί τῆς Παρασκευῆς πρό τῶν Βαΐων (3.4.2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου