Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 366/121/11-2-2015 Ἐπικαιροποίησις στοιχείων εἰς τό Ι.Κ.Α. Χίου

Ἀριθμ. Πρωτ. 366
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 121
Ἐν Χί­ῳ τῇ 11ῃ Φε­βρου­α­ρί­ου 2015
Μνή­μη Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Βλα­σί­ου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
Τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως


Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ἡ­μῖν ὅ­τι, ὡς ἐ­πλη­ρο­φο­ρή­θη­μεν ἐκ τοῦ Το­πι­κοῦ Τμή­μα­τος τοῦ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δέ­ον ὅ­πως οἱ ἄ­με­σα ἠ­σφα­λι­σμέ­νοι εὐ­λα­βέ­στα­τοι Ἐ­φη­μέ­ριοι με­τα­βοῦν εἰς τό Ι.Κ.Α. Χί­ου ὅ­που ἑ­δρεύ­ει ἡ ἀ­νω­τέ­ρω Ὑ­πη­ρε­σί­α, προ­κει­μέ­νου νά ἐ­πι­και­ρο­ποι­ή­σουν εἰς τόν το­μέ­α ὑ­γεί­ας τήν κα­τα­γρα­φήν τῆς Οἰ­κο­γε­νεί­ας των.

Πρός τοῦ­το, διά μέν τάς πρε­σβυ­τέ­ρας ἀ­παι­τεῖ­ται φω­το­τυ­πί­α τῆς Ἀ­στυ­νο­μι­κῆς Ταυ­τό­τη­τός των καί ἐκ­κα­θα­ρι­στι­κόν ση­μεί­ω­μα τῆς φο­ρο­λο­γι­κῆς δη­λώ­σε­ως τοῦ ἔ­τους 2013, διά δέ τά τέ­κνα: α) ἡ­λι­κί­ας ἕ­ως 12 ἐ­τῶν ἀν­τί­γρα­φον Λη­ξι­αρ­χι­κῆς Πρά­ξε­ως Γεν­νή­σε­ως, β) ἡ­λι­κί­ας ἀ­πό 13 ἕ­ως 18 ἐ­τῶν φω­το­τυ­πί­α Ἀ­στυ­νο­μι­κῆς Ταυ­τό­τη­τος, γ) ἡ­λι­κί­ας ἄ­νω τῶν 18 ἐ­τῶν φω­το­τυ­πί­α Ἀ­στυ­νο­μι­κῆς Ταυ­τό­τη­τος καί Βε­βαί­ω­σις φοι­τή­σε­ως εἰς ἀ­νώ­τε­ρον ἤ ἀ­νώ­τα­τον ἐκ­παι­δευ­τι­κόν ἵ­δρυ­μα ἤ πρό­σφα­τος βε­βαί­ω­σις ἀ­νερ­γί­ας.
 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου