Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 364/119/11-2-2015 Ἑορτασμός ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Ἱ. Νέαν Μονήν καί Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 364
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 119
Ἐν Χί­ῳ τῇ 11ῃ Φε­βρου­α­ρί­ου 2015  
Μνή­μη Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Βλα­σί­ου
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως
 
Φέ­ρο­μεν εἰς γνῶ­σιν ὑ­μῶν, ὅ­τι τό Σάβ­βα­τον 28ην Φε­βρου­α­ρί­ου ἐ.ἔ. καί ὥ­ραν 17.00, εἰς τήν Ἱ­ε­ράν Νέ­αν Μο­νήν, θά ἑ­ορ­τα­σθῇ με­τά βυ­ζαν­τι­νῆς με­γα­λο­πρε­πεί­ας καί ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς λαμ­πρό­τη­τος, ἡ Ἑ­ορ­τή τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, Χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Χί­ου κ. Μάρ­κου.

Ὁ­μοί­ως, τήν Κυ­ρια­κήν 1ην Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ., εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, θά τε­λε­σθῇ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, με­τά τό πέ­ρας τῆς ὁ­ποί­ας θά ἀ­κο­λου­θή­σῃ ἡ πε­ρι­φο­ρά τῶν Ἱ­ε­ρῶν Εἰ­κό­νων καί ἀ­νά­γνω­σις τοῦ «Συ­νο­δι­κοῦ» τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας.

Προ­σκα­λοῦν­ται αἱ Ἀρ­χαί τῆς Νή­σου καί ὁ εὐ­σε­βής λα­ός, ὅ­πως προ­σέλ­θουν εἰς συμ­προ­σευ­χήν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης
 
Ση­μεί­ω­σις: Πα­ρα­κα­λοῦν­ται οἱ Εὐ­λαβ. Ἐ­φη­μέ­ριοι, ὅ­πως ἀ­φ’ ἑ­νός μέν ἀ­να­γνώ­σουν, ἐ­π’ Ἐκ­κλη­σί­ας, τό πα­ρόν Ἐγ­κύ­κλιον Ση­μεί­ω­μα πρό τῆς ἀ­πο­λύ­σε­ως τῆς Θ. Λει­τουρ­γί­ας τῆς Κυ­ρια­κῆς τῆς Τυ­ρι­νῆς καί τῆς Ἀ­κο­λου­θί­ας τῆς Α΄ Στά­σε­ως τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν τῆς Θε­ο­τό­κου, ἀ­φ’ ἑ­τέ­ρου δέ προ­σέλ­θουν καί οἱ ἴ­διοι εἰς τήν Ἱ­ε­ράν Νέ­αν Μο­νήν διά νά συμ­με­τά­σχουν εἰς τόν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κόν Ἑ­σπε­ρι­νόν μέ ἄμ­φια λευ­κό­χρυ­σα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου