Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 816/304/1-4-2014 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ.  816
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 304                                                                           
Ἐν Χίῳ τῇ 1 Ἀπριλίου 2014
Μνήμη ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμολογητοῦ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν, ὅτι, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν ἐπερχομένων Ἁγίων Ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τήν προσεχῆ Παρασκευήν, 11ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 7.00 μ.μ., εἰς τήν Προοδευτικήν, Ἐκπολιτιστικήν, Κοινωνικήν Ἕνωσιν Βροντάδου (Π.Ε.Κ.Ε.Β),  ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά πραγματοποιήσῃ Μουσικήν Ἐκδήλωσιν μέ τήν συμμετοχήν τῶν Χορῳδιῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ" αἱ ὁποῖαι θά ψάλῳσιν ἐπικαίρους Βυζαντινούς Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους
Τῆς μουσικῆς ἐκτελέσεως τῶν Ὕμνων θά προηγῆται Θεολογική Ἑρμηνεία αὐτῶν.
Παρακαλεῖσθε, ὅπως προσέλθητε καί τιμήσητε μέ τήν παρουσίαν σας τήν Ἐκδήλωσιν ταύτην.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος
Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (6.4.2013) καί τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης (9.4.2014) καί τῆς Παρασκευῆς πρό τῶν Βαΐων (11.4.2013).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου