Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 755/272/28-3-2014 Αποστολή Πασχαλίου Ποιμαντορικής Εγκυκλίου

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 755
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 272 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 28ῃ Μαρ­τί­ου 2014
Μνή­μη Ἱ­λα­ρί­ω­νος ὁ­σί­ου, Ἡ­ρω­δί­ω­νος ἐκ τῶν 70, Ἡ­συ­χί­ου Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, ἀ­πο­στέλ­λο­μεν ὑ­μῖν, συ­νημ­μέ­νως, τήν ὑ­π’ ἀ­ριθ. 17/755/272/12-4-2014 Πα­σχά­λιον Ποι­μαν­το­ρι­κήν Ἐγ­κύ­κλιον τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μάρ­κου, ἡ ὁ­ποί­α δέ­ον νά ἀ­να­γνω­σθῇ, ἐ­π’ Ἐκ­κλη­σί­ας, κα­τά τήν τε­λε­τήν τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί πρό τοῦ «Δεῦ­τε λά­βε­τε φῶς...». 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου