Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1283/507/10-6-2015 Ἱερατική Σύναξις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς

Ἀριθμ. Πρωτ. 1283
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 507
Ἐν Χί­ῳ τῇ 10ῃ Ἰ­ου­νί­ου 2015
Μνή­μη Ἀ­λε­ξάν­δρου & Ἀν­τω­νί­νης μαρ­τύ­ρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι τήν Δευ­τέ­ραν 6ην Ἰ­ου­λί­ου ἐ.ἔ. θέ­λει τε­λε­σθῆ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Να­όν Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Καλ­λι­μα­σιᾶς Χί­ου, με­τά τό πέ­ρας τῆς ὁ­ποί­ας θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ μέ ὁ­μι­λη­τήν τόν Κα­θη­γη­τήν Λει­τουρ­γι­κῆς, Ὁ­μι­λη­τι­κῆς, Χρι­στι­α­νι­κῆς Ἀρ­χαι­ο­λο­γί­ας κ.λ.π., τοῦ Τμή­μα­τος Κοι­νω­νι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας τῆς Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν κ. Γε­ώρ­γιον Φί­λιαν.

Ὅ­θεν, πα­ραγ­γέ­λο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­πως προ­σέλ­θη­τε καί συμ­με­τά­σχη­τε εἰς τήν ἐν λό­γῳ Σύ­να­ξιν.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου