Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 384/125/12-2-2015 Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς

Ἀριθμ. Πρωτ. 384
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 125
Ἐν Χί­ῳ τῇ 12ῃ Φε­βρου­α­ρί­ου 2015
Μνή­μη Με­λε­τί­ου ­ἐπ. Ἀν­τι­ο­χεί­ας 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι, κα­τό­πιν τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθμ. 130/249/4-2-2015 Ἐγ­κυ­κλί­ου Ση­μει­ώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, ἡ Ἑ­βδο­μάς Ἐ­ξω­τε­ρι­κῆς Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς θά ἑ­ορ­τα­σθῇ ἀ­πό 1ης μέ­χρι 7ης Μαρ­τί­ου ἐ. ἔ.

Σκο­πός τοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ τῆς ὡς ἄ­νω «Ἑ­βδο­μά­δος» εἶ­ναι ἡ προ­ώ­θη­σις τοῦ δι­ε­ξα­γο­μέ­νου ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ ἔρ­γου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἡ­μῶν ἀ­νά τήν Οἰ­κου­μέ­νην, διά τόν εὐ­αγ­γε­λι­σμόν πάν­των τῶν ἐ­θνῶν καί τήν ἔν­τα­ξιν αὐ­τῶν εἰς τό Σῶ­μα τοῦ ζῶν­τος Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ.

Πρός τοῦ­το, δέ­ον ὅ­πως ἀ­φ’ ἑ­νός μέν δι­δα­χθῇ ἐ­πί­και­ρον Κα­τη­χη­τι­κόν Μά­θη­μα διά τό Κα­τώ­τε­ρον, τό Μέ­σον καί τό Ἀ­νώ­τε­ρον Κα­τη­χη­τι­κόν Σχο­λεῖ­ον, ἀ­φ’ ἑ­τέ­ρου δέ ὅ­πως γνω­σθῇ εἰς τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν, ὅ­τι τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Τε­τάρ­της 4ην Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ. καί ὥ­ραν 5.30 μ.μ. εἰς τήν αἴ­θου­σαν ἐκ­δη­λώ­σε­ων Κα­λα­μω­τῆς (πα­ρα­πλεύ­ρως τοῦ Ἱ. Να­οῦ Ἁ­γί­ας Κυ­ρια­κῆς), θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ ἐκ­δή­λω­σις τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη εἰς τήν Ἐ­ξω­τε­ρι­κήν Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λήν καί εἰ­δι­κώ­τε­ρον εἰς τό ἔρ­γον τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Τι­ράν­νων καί Πά­σης Ἀλ­βα­νί­ας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου