Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 121/88/28-1-2015

Ἀριθμ. Πρωτ.  121
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.  88
Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἀνακ.λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου & μνήμη Δημητρίου νεομ. τοῦ Χίου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Έν­ταῦ­θα
Με­τά τῆς δε­ού­σης φρον­τί­δος καί ὁ­λο­θύ­μου ἀ­γά­πης ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ἐ­πι­τε­λεῖ φι­λο­πό­νως τό πο­λύ­πλευ­ρον κοι­νω­νι­κόν καί φι­λαν­θρω­πι­κόν ἔρ­γον Αὐ­τῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου