Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2550/1362/6-12-2014 Κατάργησις Κληρικοσήμου

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 2.550
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 1.362
Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ Δεκεμβρίου 2014
Μνήμη Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, τά Ἡγουμενοσυμβούλια,
τάς Ἐκκλησιαστικάς Ἐπιτροπάς Ἱερῶν Μονῶν καί
τήν Διαχειριστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος Ἁγ. Μαρκέλλης Βολισσοῦ
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 62433/8053/7-11-2014 ἐγγράφου τοῦ Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Ὑπαλλήλων, Γ΄ Δ/νσις Ἐφάπαξ Παροχῶν, Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε., ληφθέντος τήν 4ην Δεκεμβρίου 2014, καί συμφώνως πρός τόν Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ. Α΄), ἀπό 1.1.2015 καταργοῦνται αἱ διατάξεις, αἱ ὁποῖαι προβλέπουν τήν εἴσπραξιν Κοινωνικῶν Πόρων ὑπέρ τοῦ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. (περ. β’ καί γ΄ τῆς παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου 17 τοῦ Ν. 3607/2007 (Α΄ 245) καί τῆς ἀρ. ΥΑ Φ30215/81/3/16-02-2010 (Β΄ 160) καί συγκεκριμένως καταργοῦνται αἱ ἐπικολλήσεις:
α) Εἰς τάς ἀδείας Γάμου, Βαπτίσεις, Μνημόσυνα, Διαζύγια, κληρικοσήμου ἀξίας 3 εὐρώ.
β) Εἰς τά ἔγγραφα Χειροτονίας, Χειροθεσίας, Διορισμοῦ καί Ἀπολύσεως ἀνωτέρου καί κατωτέρου Κλήρου, κληρικοσήμου ἀξίας 3 εὐρώ.
γ) Εἰς τάς αἰτήσεις πρός Ἐφημερίους, Ἐκκλησιαστικάς Ἀρχάς, Ἐκκλησιαστικούς Ὀργανισμούς καί Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, καθώς καί εἰς τά Πιστοποιητικά ἤ Βεβαιώσεις ἤ Ἐπικυρώσεις, τά ὁποῖα ἐκδίδονται ὑπό τῶν ἀνωτέρω, κληρικοσήμου ἀξίας 2 εὐρώ. Καί
δ) Εἰς τάς ἀποδείξεις δαπανῶν ἁπάντων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί ἁπάντων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων καί εἰς τά πάσης φύσεως ἔργα, τά ὁποῖα ἐκτελοῦνται ἀπό ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα καί Ἱεράς Μονάς, εἰς 4%.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.  ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου