Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2394/1312/28-11-2014 Περί διαθέσεως τροφίμων εἰς οἰκογενείας ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.

Ἀριθμ. Πρωτ. 2394
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1312
Ἐν Χί­ῳ τῇ 28ῃ Νο­εμ­βρί­ου 2014
Μνή­μη Στε­φά­νου τοῦ νέ­ου ὁ­μο­λο­γη­τοῦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, φέ­ρο­μεν εἰς γνῶ­σιν ὑ­μῶν ὅ­τι προ­κει­μέ­νου νά δι­α­τε­θοῦν τρό­φι­μα πα­ρά τῆς Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς Ἑ­νώ­σε­ως εἰς ἀ­πό­ρους οἰ­κο­γε­νεί­ας, δέ­ον ὅ­πως γνω­ρί­ση­τε ἡ­μῖν ἀ­νυ­περ­θέ­τως μέ­χρι τῆς Δευ­τέ­ρας 1ης Δε­κεμ­βρί­ου ἐ.ἔ. τό ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μον τῶν δι­και­ού­χων οἰ­κο­γε­νει­ῶν καί τόν συνολικόν ἀ­ριθ­μόν αὐτῶν, ὑ­πό τήν προ­ϋ­πό­θε­σιν ὅ­τι τό ἐ­τή­σιον εἰ­σό­δη­μα ἑκάστης οἰκογενείας διά δύ­ο (ἀρ. 2) μέ­λη δέν θά ὑ­περ­βαί­νῃ τό πο­σόν τῶν ἕξ χι­λιά­δων (ἀρ. 6.000) εὐ­ρώ ἐ­τη­σί­ως προ­σαυ­ξα­νό­με­νον μέ τό πο­σόν τῶν χι­λί­ων (ἀρ. 1.000) εὐ­ρώ δι­’­ ἕ­κα­στον ἐ­πί πλέ­ον μέ­λος, ἤ­τοι μέ ἕ­να (ἀρ. 1) τέ­κνον ἑ­πτά χι­λιά­δες (ἀρ. 7.000) εὐ­ρώ κ.ο.κ.

Ἡ πι­στο­ποί­η­σις πε­ρί τοῦ ἐ­τη­σί­ου εἰ­σο­δή­μα­τος θά ἐμ­φαί­νε­ται ἐκ τοῦ ἐκ­κα­θα­ρι­στι­κοῦ τῆς φο­ρο­λο­γι­κῆς δη­λώ­σε­ως τοῦ εἰ­σο­δή­μα­τος τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους 2014. 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης
Νεκτάριος Γ. Ἐπιτροπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου