Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2138/1207/31-10-2014 Εξαίρεση Ιερών Ναών από τα ανταποδοτικά τέλη.

Ἀριθμ. Πρωτ. 2138
Ἀριθμ. Διεκπ. 1207
Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Ὀκτωβρίου 2014
Μνήμη Νεομάρτυρος Νικολάου, τοῦ Χιοπολίτου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, ὡς ἐγνώρισεν ἡμῖν ὁ Δῆμος Χίου (Δ/νσις Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν), διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 44718/24.10.2014 (Πρωτ. Ἱ.Μ.2138/31.10.2014) ἐγγράφου αὐτοῦ, φωτοαντίγραφον τοῦ ὁποίου συναποστέλλομεν, κατ’ ἐφαρμογήν τοῦ Ν. 4301/14(ΦΕΚ 223/7.10.2014, τ.Α’) ὅπως ἀντικατεστάθη μέ τό ἄρθρον 60 τοῦ Ν. 1416/1984 ( Α΄18) ἀπαλείφεται ἡ περίπτωσις β΄ «ἐξαιροῦνται ἀπό τήν καταβολήν τῶν ἀνταποδοτικῶν τελῶν οἱ ἠλεκτροδοτούμενες ἐπιφάνειες πού καταλαμβάνουν οἱ Ἱεροί Ναοί ὡς χῶροι λατρείας».
Κατόπιν τούτου παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐνεργήσητε συμφώνως πρός τά ἐν τῷ ὡς ἄνω ἐγγράφῳ τοῦ Δήμου Χίου διαλαμβανόμενα.
Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ΄ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.
+Ὁ Χίου Μᾶρκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου