Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1884/1077/30-9-2014 Περί τῆς κα­ταρ­γή­σεως τῆς ὑ­πο­χρε­ώ­σε­ως ὑ­πο­βο­λῆς πρω­το­τύ­πων ἤ ἐ­πι­κε­κυ­ρω­μέ­νων ἀν­τι­γρά­φων ἐγ­γρά­φων

Ἀριθμ. Πρωτ. 1884
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 30ῇ Σε­πτεμ­βρί­ου 2014
Μνήμη ἱερομάρτυρος Γρηγορίου φωτιστοῦ Ἀρμενίας
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
Τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Ἐν­ταῦ­θα
Διά τοῦ πα­ρόν­τος, κα­τό­πιν τοῦ   ὑ­π’ ἀ­ριθ. 4445/2070/19-9-2014 Ἐγ­κυ­κλί­ου Ση­μει­ώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἀ­πο­στέλ­λο­μεν ὑ­μῖν, συ­νημ­μέ­νως, τήν ὑ­π’ ἀ­ριθ. ΔΙΑΔΠ/  Φ.Α.2.3/21110/1.9.2014 Ἐγ­κύ­κλιον τοῦ Υ­πουρ­γεί­ου Δι­οι­κη­τι­κῆς Με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ως μέ θέ­μα: «Κα­τάρ­γη­σις τῆς ὑ­πο­χρε­ώ­σε­ως ὑ­πο­βο­λῆς πρω­το­τύ­πων ἤ ἐ­πι­κε­κυ­ρω­μέ­νων ἀν­τι­γρά­φων ἐγ­γρά­φων», πρός ὑ­με­τέ­ραν ἐ­νη­μέ­ρω­σιν καί διά τά κα­θ’ ὑ­μᾶς.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου