Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1590/889/5-8-2014 πε­ρί τῆς ἐκ­δό­σε­ως Τό­μου, μέ θέ­μα: «Οἱ Πα­να­γί­ες τοῦ Βυ­ζαν­τί­ου σέ Ἀ­να­το­λή καί Δύ­ση»

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1590
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 889 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2014
Μνή­μη Εὐσιγνίου μάρτυρος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τά Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά Συμ­βού­λια τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν,
καί Τά Ἡ­γου­με­νο­συμ­βού­λια τῶν Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν 
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, συμ­φώ­νως πρός τό ἀ­ριθ. πρωτ. 1478/23-7-2014 ἔγ­γρα­φον τῆς Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Δι­α­κο­νί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, πε­ρί τῆς ἐκ­δό­σε­ως Τό­μου, μέ θέ­μα: «Οἱ Πα­να­γί­ες τοῦ Βυ­ζαν­τί­ου σέ Ἀ­να­το­λή καί Δύ­ση», πα­ρα­κα­λοῦ­μεν ὅ­πως ἀ­πο­στεί­λη­τε ἡ­μῖν τό συν­το­μώ­τε­ρον εἰ­κό­να ἤ εἰ­κό­νας τῆς Πα­να­γί­ας, βυ­ζαν­τι­νῆς (640-843), με­σο­βυ­ζαν­τι­νῆς (843-1204) καί ὕ­στε­ρης βυ­ζαν­τι­νῆς πε­ρι­ό­δου (1204-1453), ἐάν ὑπάρχουν εἰς ψη­φια­κήν μορ­φήν ὑ­ψη­λῆς ἀ­να­λύ­σε­ως με­τά κει­μέ­νου διά τήν ἱ­στο­ρί­αν ἑ­κά­στης, ὡς καί πε­ρί τοῦ τό­που εἰς τόν ὁ­ποῖ­ον φυ­λάσ­σε­ται.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου