Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 822/310/1-4-2014 Τρίτη τῆς Διακαινησίμου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ.

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 822
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 310 

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Ἀπριλίου 2014
Μνήμη ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμολογητοῦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως


Διά τοῦ παρόντος, προσκαλοῦμεν ὑμᾶς, τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐλαβῆ Λαόν τῆς Χίου τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου 22 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποῖα θά τελεσθῇ εἰς τόν Τόπον τῆς μεγάλης σφαγῆς, τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ, καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἐπιμνημόσυνον Δέησιν, πρό τῶν ὀστέων τῶν Μαρτύρων τῆς Χιακῆς γῆς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου