Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 513/202/1-3-2014 Αποστολή Ἐγκυκλίου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας,

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 513
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 202                                                            
Ἐν Χί­ῳ τῇ 1 Μαρ­τί­ου 2014
Μνή­μη Εὐ­δο­κί­ας ὁ­σιομ., Μαρ­κέλ­λου, Ἀν­τω­νί­νης, Χα­ρί­ση καί Ἀ­γα­πί­ου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς  κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Ἐν­ταῦ­θα
Διά τοῦ πα­ρόν­τος, ἀ­πο­στέλ­λο­μεν ὑ­μῖν, συ­νημ­μέ­νως, τήν ὑ­π’ ἀ­ριθ. 16/513/202/1-3-2014 Ἐγ­κύ­κλιον τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μάρ­κου, ἐ­πί τῇ ἑ­ορ­τῇ τῆς Κυ­ρια­κῆς τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, ἡ ὁ­ποί­α δέ­ον νά ἀ­να­γνω­σθῇ, ἐ­π’ Ἐκ­κλη­σί­ας κα­τά τήν Θ. Λει­τουρ­γί­αν τῆς 9ης Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ. καί με­τά τήν ἀ­νά­γνω­σιν τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου