Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 316/142/7-2-2014 «Περί μή ἀναμείξεως εἰς τήν πολιτικήν»

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 316
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 142
Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Φεβρουαρίου 2014
Μνήμη Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ἐπικειμένων τῶν Εὐρωεκλογῶν καί τῶν Ἐκλογῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως τοῦ μηνός Μαΐου 2014, ὑπομιμνήσκομεν καί αὖθις

α) τούς λόγους τοῦ Κυρίου « Οὐδείς ἐπιβαλών τήν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καί βλέπων εἰς τά ὀπίσω εὔθετός ἐστιν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ » (Λουκ. 9, 62), καθώς καί « μή πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρίᾳ» (Ψαλμ. 145, 3),

β) τούς Ἱ. Κανόνας ΣΤ΄, ΠΑ΄καί ΠΓ΄ Ἀποστολικούς, καθώς καί Γ΄ καί Ζ΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καί

γ) τήν ὑπ’ ἀριθ. 611/241/27-2-1996 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δι’ ἧς ἀπαγορεύεται ὁ κομματισμός εἰς τούς Κληρικούς, ὡς καί τάς ἐπί τούτῳ τοιαύτας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, «Περί μή ἀναμείξεως εἰς τήν πολιτικήν», ἐντελλόμεθα, ὅπως μεριμνήσητε διά τήν πιστήν ἐφαρμογήν τούτων, ἀποφεύγοντες ἐπιμελῶς πᾶσαν πολιτικήν συζήτησιν ἤ συμμετοχήν εἰς πολιτικάς συγκεντρώσεις ἤ ἄλλην δραστηριότητα σχέσιν ἔχουσαν πρός τάς προσεχεῖς Ἐκλογάς, δεδομένου ὅτι ταῦτα δέν συμβιβάζονται μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος, ἐν τῇ Ἐνορίᾳ αὐτοῦ, εἶναι ὁ πνευματικός πατήρ πάντων τῶν ἐνοριτῶν αὐτοῦ.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου