Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 292/132/4-2-2014 Περί τῆς προβολῆς τοῦ ἐπιτελεσθέντος κατά τό ἔτος 2013 φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 410
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 162
Ἐν Χίῳ τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 2014
Μνήμη Ὁσίων Μαρτινιανοῦ καί Συμεών Μυροβλήτου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Έν­ταῦ­θα
Με­τά τῆς δε­ού­σης φρον­τί­δος καί ὁ­λο­θύ­μου ἀ­γά­πης ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ἐ­πι­τε­λεῖ φι­λο­πό­νως τό πο­λύ­πλευ­ρον κοι­νω­νι­κόν καί φι­λαν­θρω­πι­κόν ἔρ­γον Αὐ­τῆς. Ἐ­χο­μέ­νη τῶν ἐν­το­λῶν καί, κυ­ρί­ως, τοῦ πα­ρα­δείγ­μα­τος τοῦ Θεί­ου Αὐ­τῆς Δο­μή­το­ρος, ὁ Ὁ­ποῖ­ος δι’ ἄ­κραν φι­λαν­θρω­πί­αν προ­σέ­φε­ρεν Ἑ­αυ­τόν ὑ­πέρ τῆς τοῦ κό­σμου ζω­ῆς καί σω­τη­ρί­ας, με­ρι­μνᾷ ἀ­δι­α­λεί­πτως διά τόν πά­σχον­τα ἄν­θρω­πον, τήν ἀ­ξι­ο­σέ­βα­στον αὐ­τήν εἰ­κό­να τῆς ἀρ­ρή­του δό­ξης τοῦ Θε­οῦ, συν­τη­ροῦ­σα Φι­λό­πτω­χα Τα­μεῖ­α, Γεύ­μα­τα Ἀ­γά­πης (Συσ­σί­τια), Ἰ­μα­τι­ο­θή­κη Ἀ­γά­πης, Δι­α­κο­νί­αν Ἀ­σθε­νῶν, Βο­η­θή­μα­τα Φοι­τη­τῶν, Συμπαράστασιν Σεισμοπλήκτων καί γε­νι­κῶς ἔρ­γα προ­ερ­χό­με­να ἐκ τῆς ἐ­φαρ­μο­γῆς τῆς Κυ­ρια­κῆς ἐν­το­λῆς τῆς ἀ­γά­πης.
Διά τό ἔρ­γον αὐ­τό ὀ­φεί­λο­μεν ὅ­πως δῶ­μεν δό­ξαν τῷ Θε­ῷ καί θῶ­μεν τοῦ­το ἐ­πί τήν λυ­χνί­αν, προ­κει­μέ­νου ἵ­να λάμ­ψῃ πᾶ­σι τοῖς ἐν τῇ οἰ­κί­ᾳ, πρός τι­μήν καί ἔ­παι­νον τῶν εὐ­ερ­γε­τῶν καί τῶν ἐ­θε­λον­τι­κῶς ἐρ­γα­ζο­μέ­νων εἰς αὐ­τό, ἀλ­λά καί ὑ­πεύ­θυ­νον ἐ­νη­μέ­ρω­σιν τοῦ φι­λο­χρί­στου λα­οῦ τῆς Πα­τρί­δος ἡ­μῶν, ὅ­στις, πα­ρά τήν ἐ­πι­χει­ρου­μέ­νην ὑ­πό τι­νων κα­τά και­ρούς ὑ­πο­βάθ­μι­σιν τοῦ προ­σφε­ρο­μέ­νου ὑ­πό τῆς Ἁ­γί­ας ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σί­ας ἔρ­γου, ἐμ­πι­στεύ­ε­ται Αὐ­τήν ὡς φι­λό­στορ­γον μη­τέ­ρα καί πνευ­μα­τι­κήν τρο­φόν αὐ­τοῦ.
Ὅ­θεν, κα­τό­πιν τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθ. 370/325/11.2.2014 Συ­νο­δι­κοῦ Ἐγ­κυ­κλί­ου Ση­μει­ώ­μα­τος, πα­ρα­κα­λοῦ­μεν, ὅ­πως ὑ­πο­βά­λη­τε, ἕ­ως 28ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2014, τῇ Ἱ­ε­ρᾷ Μη­τρο­πό­λει Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν, συμ­πλη­ροῦν­τες τόν συ­νημ­μέ­νον Πί­να­κα, τόν Ἀ­πο­λο­γι­σμόν τῶν Δα­πα­νῶν διά τήν λει­τουρ­γί­αν τῆς ἀ­νω­τέ­ρω Δι­α­κο­νί­ας διά τό Οἰ­κο­νο­μι­κόν Ἔ­τος 2013, κα­τά Ἵ­δρυ­μα καί Τα­μεῖ­ον, ἐ­πι­μέ­ρους καί συγ­κεν­τρω­τι­κῶς.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου