Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

10 Νοεμβρίου 2013 - Κυριακή Κ΄ Ἐπιστολῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 40
Κυριακή Κ΄ Ἐπιστολῶν 
10 Νοεμβρίου 2013
(Γαλ. α΄11 - 19)

«Γνωρίζω δέ ὑμῖν, τό εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατά ἄνθρωπον»

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὡς «διάκονος» τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀναφέρεται στήν ἀξία τοῦ Εὐαγγελίου τό ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τοῦ ἐμπιστεύθηκε καί ὀφείλει νά διατηρήσει ἀνόθευτο ἀπό τίς διδασκαλίες τῶν ψευδαποστόλων. Δηλώνει, ὅτι τό Εὐαγγέλιο πού ἐκεῖνος κηρύττει δέν εἶναι ἔργο ἀνθρώπου, οὔτε περιέχει ἀνθρώπινα νοήματα. Τό παρέλαβε καί τό διδάχθηκε «δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ». 

Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ καλή εἴδηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί ἡ διδασκαλία Του. Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος τό ὀνομάζει πέλαγος μέσα στό ὁποῖο βρίσκεται τό σύνολο τῶν χαρισμάτων καί ἡ θάλασσα τῶν πνευματικῶν μυστηρίων, ὅπου πλέει ὁ μυστικός ΙΧΘΥΣ - Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ – κατά τήν ἀρχαία συμβολική ἀκροστιχίδα.

Ἐπιτομή τῆς Θεολογίας τό ὀνομάζει ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος. Ἀπαρχή ὅλης τῆς Γραφῆς τό ἀποκαλεῖ ὁ Ὠριγένης. Ἄν ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή χαρακτηρίζεται ἀπό τόν ἱερό Αὐγουστίνο ὡς ἐγκυκλοπαίδεια ὅλων τῶν ἐπιστημῶν καί ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο ὡς ἐργαστήριο ψυχῶν καί ἀποθήκη πνευματικῶν βοτάνων, καταλαβαίνουμε πόσο ὑπερέχει τό Εὐαγγέλιο, ἡ Καινή Διαθήκη, πού ἐπικυρώθηκε μέ τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Στή θεία Λατρεία τό Εὐαγγέλιο κατέχει κεντρική θέση γιατί εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Εἶναι τό ἅγιο καί ἱερό βιβλίο πού περιέχει τό λυτρωτικό μήνυμα. Δι’αὐτοῦ ὁμιλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Μέ πόση εὐλάβεια ὁ λαός μας παρακολουθεῖ τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου, σάν νά ἀκούει τόν ἴδιο τόν Διδάσκαλο, καί πόση ἀγαλλίαση ἐκφράζει μέ τό «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι» πού μετά τήν ἀνάγνωσή του ψάλλει!

Σώζει τό Εὐαγγέλιο. Μᾶς μεταβάλλει σέ ἀγγέλους, ὅταν ἀνταποκρινώμαστε σ’αὐτό μέ πίστη. «Δύναμις γάρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντί τῷ πιστεύοντι»(Ρωμ. 1, 17). Δέν ἀρκεῖ ἡ ἀποδοχή τῆς διδασκαλίας του, χρειάζεται καί ἡ πρακτική ἐφαρμογή του. Μήπως ὅμως δείχνουμε μέ τά ἔργα μας μιά πίστη ἀντιφατική; Ὅταν μᾶς ὁρίζει τίς πρακτικές ἀλήθειες, μέ τίς ὁποῖες θά διορθώσουμε τά ἤθη μας, καί ξεσηκώνονται οἱ ἐπιθυμίες καί μᾶς πιέζουν νά μή δεχθοῦμε τούς νόμους του, μήπως ὑποχωροῦμε μπροστά στήν πίεση τοῦ θελήματός μας καί τοῦ κόσμου; Εἶναι δυνατόν ἀπό τή μιά νά πιστεύουμε καί νά τιμᾶμε τό Εὐαγγέλιο καί ἀπό τήν ἄλλη νά ζοῦμε σάν νά εἶναι ψεύτικη ἡ διδασκαλία Του;

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους διατυμπανίζουν πρός κάθε κατεύθυνση τό ξεπέρασμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅτι πέρασε ὁ καιρός του, ὅτι δέν ἀφορᾶ τούς πολιτισμένους ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας. Εἶναι αὐτοί πού γνωρίζουν τή δύναμή του καί μέ κάθε ψευδολογία καί συκοφαντία προσπαθοῦν νά τό θέσουν στό περιθώριο τῆς ζωῆς. Ἀγνοοῦν ὅτι τό Εὐαγγέλιο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός «καί τῆς βασιλείας Αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος». 

Τό Εὐαγγέλιο δέν ἐπιδέχεται ἀλλοιώσεις. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐφιστᾶ τήν προσοχή μας νά μήν προσθέσουμε κάι νά μήν ἀφαιρέσουμε «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία ἀπό τοῦ νόμου». 

Ὅσο κι ἄν μᾶς φαίνεται δύσκολο, ὅσο κι ἄν δέν ἐξυπηρετεῖ τίς ἀτομικιστικές προθέσεις μας, ὅσο κι ἄν μᾶς φέρνει μπροστά σέ πολλά διλήμματα, αὐτό εἶναι. Ὀ κόσμος φρονεῖ διαφορετικά ἀπό τό Εὐαγγέλιο. Ἐμεῖς ὅμως ποιό θά ἀκολουθήσουμε; Τό νόμο τῆς βίας καί τῆς φθορᾶς ἤ τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλήθειας;

Φωτεινός φάρος στούς ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς εἶναι τό ἱερό Εὐαγγέλιο. Οἱ διδασκαλίες του οἰκοδομοῦν μιά κοινωνία ἀγάπης καί προόδου. Ὁ λόγος του ἐξημερώνει τά ἤθη τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀκτινοβολία του δέν θά σβήσει ποτέ καί τά ζωήρρυτα νάματά του δέν θά πάψουν ποτέ νά δροσίζουν τήν οἰκουμένη. Χρέος ὅλων μας εἶναι νά κάνουμε ἐνεργή τήν κοινωνία τῆς πίστεώς μας (Φιλημ. 1,6). Εὐαγγέλιο νά γίνει ἡ ζωή μας, ὥστε μέ τήν ὅλη συμπεριφορά μας νά κηρύττουμε Χριστό. Ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ θά γίνει «ζῶν καί ἐνεργής...καί κριτικός ἐνθυμήσεων»(Ἑβρ. 4, 12).

Σήμερα ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι δυσερμήνευτος, γιατί οἱ ἄνθρωποι εἶναι «νωθροί ταῖς ἀκοαῖς»(Ἑβρ. 5,11). Οἱ θόρυβοι τῆς ἐντάσεως ἔχουν τραυματίσει τήν ἀκοή τῆς καρδιᾶς μας μέ ἀποτέλεσμα νά μήν μποροῦμε νά συλλάβουμε τά μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου. Κάθαρση χρειαζόμαστε καί Πνεῦμα Ἅγιο. Τότε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ θά ἀποκαλύψει καί σ’ ἐμᾶς, ὅπως στόν Ἅγιο Παῦλο, τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας. ΑΜΗΝ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου