Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3026/1011/14-10-2013 Αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

Ἀρ. Πρωτ.: 3026
Ἀρ. Διεκπ.: 1011
Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἀπό τῆς ἐφαρμογῆς τῆς χειμερινῆς ὥρας (27-10-2013) μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου 2013, θά εἶναι:
Ἑσπερινός                                                                                     ὥρα   4.30 μ.μ.
Ὄρθρος                                                                                             "       7.00 π.μ.
Ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2014 ἕως 2ας Μαρτίου 2014:
Ἑσπερινός                                                                                     ὥρα    5.00 μ.μ.
Ὄρθρος                                                                                             "       7.00 π.μ.
Πρός τούτοις, διά μίαν εἰσέτι φοράν, παραγγέλομεν, ὅπως τηρῆτε ἐπακριβῶς τό Ὡρολόγιον Πρόγραμμα ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἡ δέ Ἀπόλυσις τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς νάμήν πραγματοποιῆται πρό τῆς 9.40 π.μ., εἰς περίπτωσιν δέ ὑπάρξεως καί Ἱεροῦ Μνημοσύνου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ, περί τήν 10.00 π.μ.
Εὐνόητον εἶναι, ὅτι, κατά τάς ὥρας τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν (Ἑσπερινός κ.λ.π.), δέν θά ὁρίζωνται ἄλλαι Ἱεροτελεστίαι, οἱ δέ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν νά κρούωνται ἀκριβῶς κατά τάς ὡς ἄνω ὥρας καί οὐχί ἐνωρίτερον ἤ ἀργότερον.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου