Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛΕΙΔΟΥΣ

            ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
                 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
       ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

Τό Διαχειστική Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Χίου, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/ 1969 Κανονιστικῆς Διατάξεως, «Περί ἐκμισθώσεως τῶν κτημάτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας», διακηρύττει, ὅτι ἐκτίθησιν εἰς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν, τετραετοῦς μισθώσεως, τά, ἐν τῇ θέσει «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ», περιφερείας Κλειδοῦς, τοῦ Δήμου Χίου, ἀγροκτήματα, ἐκτάσεως δέκα (ἀρ. 10) περίπου στρεμμάτων, τῆς κυριότητος, νομῆς καί κατοχῆς τῆς Ἱ. Μονῆς, κείμενα πέριξ αὐτῆς.

Ἡ δημοπρασία θά λάβῃ χώραν ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τήν 15ην Ἰανουαρίου 2013, ἡμέραν Τρίτην, καί ἀπό ὥρας 11ης – 12ης μεσημβρ.

Εἰς τήν δημοπρασίαν δύνανται νά συμμετάσχουν αὐτοπροσώπως οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἤ διά πληρεξουσίου, ἤ δι’ ἐπιστολῆς βεβαιουμένης τῆς γνησιότητος τῆς ὑπογραφῆς ὑπό τῆς Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ἤ τοῦ Δημάρχου. Δέν γίνονται δεκτοί εἰς τήν δημοπρασίαν οἱ δι’ οἱονδήποτε λόγον ὀφείλοντες πρός τήν Ἱ. Μονήν ἤ ζημιώσαντες ταύτην κατά τό παρελθόν ἤ ἔχοντες μετ’ αὐτῆς ἀντιδικίαν, καί οἱ μή ἐκπληρώσαντες πλήρως εἰς τό παρελθόν τάς ὑποχρεώσεις των ὡς πλειοδόται ἤ μισθωταί τῆς περιουσίας τῆς Ἱ. Μονῆς.

Αἱ προσφοραί διατυποῦνται προφορικῶς ὑπό τῶν ἐν τῇ δημοπρασίᾳ διαγωνιζομένων.

Ὡς ἐλάχιστον ὅριον προσφορᾶς ὁρίζεται τό ποσόν τῶν ἑκατόν (ἀρ. 100) εὐρώ, ἀναπροσαρμοζόμενον κατά 5% κατ’ ἔτος.

Ἡ πρώτη προσφορά ἑκάστου πλειοδότου δέον νά εἶναι ἀνωτέρα κατά 5% τοῦ ἐλαχίστου ὁρίου προσφορᾶς, αἱ δέ μεταγενέστεραι κατά 3% τοὐλάχιστον ἑκάστης προηγουμένης.

Εἰς περίπτωσιν μή καταθέσεως ὑπό τοῦ τελευταίου πλειοδότου ἤ τοῦ ὑπερθεματισμοῦ τῆς ἐγγυήσεως ταύτης, ὡς, ἐπίσης, εἰς περίπτωσιν μή ὑπογραφῆς τοῦ Πρακτικοῦ τῆς δημοπρασίας καί τοῦ ἐκ ταύτης ἀποτελέσματος, ἐκπίπτεται δέ παντός δικαιώματος, διενεργεῖται δέ, κατά τό δυνατόν ταχύτερον, ἐπαναληπτική δημπρασία εἰς βάρος τοῦ τελευταίου πλειοδότου καί διά λογαριασμόν τούτου, καταπίπτοντος ὑπέρ τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ κατατεθέντος δικαιώματος συμμετοχῆς τοῦ ἐκπεσόντος, λόγῳ ποινικῆς ρήτρας.

Τό πρός συμμετοχήν εἰς τήν δημοπρασίαν κατατεθέν δικαίωμα ἐπιστρέφεται εἰς τούς μή ἀναδειχθέντας τελευταίους πλειοδότας αὐθημερόν μετά τό πέρας τῆς δημοπρασίας.

Πᾶσα προσφορά εἶναι ὑποχρεωτική διά τόν πλειοδότην, ἡ δέ ὑποχρέωσις αὕτη μεταβιβαζομένη ἀλληλοδιαδόχως ἀπό τούς πρώτους εἰς τούς ἀκολούθους ἐπιβαρύνει ὁριστικῶς τόν τελευταῖον πλειοδότην, ἀποτελοῦσα ἀπόδειξιν τοῦ ὅτι οὗτος ἔλαβε γνῶσιν τῶν ὅρων τῆς διακηρύξεως τῆς δημοπρασίας, ὅτι ἀποδέχεται τούτους ἀνεπιφυλάκτως κρίνων τό μίσθωμα δίκαιον καί εὔλογον καί ἀνταποκρινόμενον εἰς τήν μισθωτικήν ἀξίαν τοῦ μισθίου μή κείμενον εἰς μείωσιν διά βλάβας ἐκ θεομηνίας ἤ ἄλλας τυχαίας αἰτίας ἐπερχομένης ἀπό τῆς κατακυρώσεως τῆς δημοπρασίας καί ἐφεξῆς καί ὅτι τό μίσθιον εἶναι τῆς τελείας ἀρεσκείας αὐτοῦ.

Ἐν ἀρνήσει τοῦ τελευταίου πλειοδότου πρός ὑπογραφήν τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου ἤ τῆς μή προσελεύσεως αὐτοῦ, συντάσσεται περί τοῦ γεγονότος τούτου Πρακτικόν εἰς εἰδικόν βιβλίον καταχωρούμενον, μεθ’ ὅ θεωρεῖται, ὅτι ὁ τελευταῖος ἐξέπεσε τῶν ἐκ τῆς δημοπρασίας δικαιωμάτων του αὐτοδικαίως καί ὅτι καταπίπτει ὑπέρ τοῦ ἐκμισθωτοῦ ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις, λόγῳ ποινικῆς ρήτρας, ἐπαναλαμβανομένης τῆς δημοπρασίας εἰς βάρος καί διά λογαριασμόν αὐτοῦ.

Ἡ ἔγκρισις ἤ ἀκύρωσις τοῦ Πρακτικοῦ τῆς δημοπρασίας θέλει γίνει ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. ΜΑΡΚΟΥ.

Ἡ μίσθωσις μόνον μετά τήν ὑπογραφήν τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου ὁλοκληροῦται καί μόνον μετ’ αὐτήν ὁ μισθωτής παραλαμβάνει εἰς τήν χρῆσιν αὐτοῦ τό μίσθιον.

Ὁ μισθωτής βαρύνεται μονομερῶς μέ τά κηρύκεια, τά τέλη καί τά έν γένει ἔξοδα τῆς δημοπρασίας.

Ἡ ὁλική ἤ μερική παραχώρησις εἰς τρίτους μετά ἤ ἄνευ ἀνταλλάγματος, ὡς, ἐπίσης, καί ἡ σιωπηρά ἀναμίσθωσις ἀπαγορεύεται ἄνευ ἐγγράφου ἀδείας τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς.

Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται νά προστατεύῃ τό μίσθιον ἀπό πάσης καταπατήσεως διά προσωπικῶν ἀγωγῶν.

Ἡ καταβολή ὁλοκλήρου τοῦ μισθώματος θά καταβάλλεται πρός τήν Ἱεράν Νέαν Μονήν μέ τήν ἔναρξιν τῆς ἀγροτικῆς περιόδου. Ἐάν ὁ μισθωτής δέν προσέλθῃ ἐγκαίρως διά νά καταβάλῃ τό μίσθωμα θά ἐπιβαρύνεται μέ τόκους ὑπερημερίας, ὡς ὁ Νόμος ὁρίζει.

Ἅπαντες οἱ ὅροι τῆς παρούσης διακηρύξεως, ὡς καί αἱ διατάξεις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4 Κανονιστικῆς Διατάξεως, ἀποτελοῦν ἕν ἑνιαῖον σύνολον, τοῦ μισθωτοῦ εὐθυνομένου εἰς ἐκπλήρωσιν ἁπασῶν τῶν ἐκ τούτων προκυπτουσῶν ὑποχρεώσεων.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγ. Στεφάνου τῇ 17ῃ Δεκεμβρίου 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου