Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.

Ἀρ. Πρωτ.: 2007
Ἀρ. Διεκπ.: 772
 
’Εν Χίῳ τῇ 20ῇ Αὐγούστου 2013  
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν 27ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 18.00, θά ἀρχίσουν τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, στήν Αἴθουσαν, παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ.


Στήν Σχολή διδάσκονται τά Μαθήματα: Βυζαντινή Μουσική (Θεωρία καί Πράξη), Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν Κειμένων, Μετρική, Τυπικόν, Λειτουργική, Ὑμνολογία, Ἱστορία Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς, Μουσικολογία καί Ἀπαγγελία Ἀναγνωσμάτων καί γίνονται δεκτοί ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά σπουδάσουν τήν Βυζαντινήν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν, ἀπό ἡλικίας 10 ἐτῶν καί περισσότερο.

Στήν Σχολή θά διδάξουν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, καθώς καί Θεολόγοι Κληρικοί καί Πρωτοψάλται τῆς Νήσου, ἡ φοίτηση εἶναι δωρεάν, τά δέ ἔξοδά της καταβάλλονται ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου.

Οἱ ἐγγραφές θά γίνωνται στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό τήν 16ην Σεπτεμβρίου μέχρι τήν Δευτέραν 30ήν Σεπτεμβρίου 2013 καί ἀπό ὥρας 09.00 ἕως 13.00.

Οἱ ἤδη φοιτῶντες πρέπει νά γνωστοποιήσουν, ἐάν ἐπιθυμοῦν νά συνεχίσουν τήν φοίτησίν τους.

Προτρέπομε καί παρακαλοῦμε τούς γονεῖς, νά συστήσουν στά παιδιά τους νά ἐγγραφοῦν στή Σχολή, ἀπό τήν ὁποίαν θά ἀποκομίσουν μεγάλη ὠφέλεια.
 
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής


ΣΗΜ: Παρακαλοῦνται οἱ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριοι, ὅπως ἀφ' ἑνός μέν ἀναγνώσουν τήν παροῦσαν Ἀνακοίνωσιν, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 14ης , 15ης καί τῆς 22ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀφ' ἑτέρου δέ ἐνημερώσουν τούς ἤδη μαθητάς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς τῆς Ἐνορίας των, διά τήν ἔναρξιν τῶν μαθημάτων, προτρέψουν δέ καί ἄλλους νέους ἐκ τῆς Ἐνορίας των, ὅπως προσέλθουν, πρός ἐκμάθησιν τῆς πατροπαραδότου Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου