Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ»

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το Ἴδρυμα Ὑποτροφιῶν «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ» προκηρύσσει, σύμφωνα μέ τό περιεχόμενον  τῆς ἀπό 1.11.1968 Διαθήκης τοῦ Παναγιώτου Γεωργιλῆ καί τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1131/2000 Ἀποφάσεως τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, τήν χορήγησιν Ὑποτροφιῶν (2 ἐσωτερικοῦ, 200,00 εὐρώ μηνιαίως ἡ κάθε μία), διά τό Ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2017-2018, γιά σπουδαστές Ἀνωτέρων ἤ Ἀνωτάτων Σχολῶν, Προπτυχιακῶν Σπουδῶν τῆς ἡμεδαπῆς, γιά χρονικόν διάστημα ἐννέα (ἀρ. 9) μηνῶν, ἤτοι ἀπό 1.10.2017 μέχρι 30.6.2018, μέχρι πέρατος τῶν σπουδῶν. Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει:
1) Νά εἶναι ἀπόφοιτοι τοῦ Λυκείου καρδαμύλων ἤ τῶν Τ.Ε.Ε. Καρδαμύλων, φοιτήσαντες εἰς τά Σχολεῖα Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Καρδαμύλων ἐπί 6 ἔτη, μέ μέσον ὅρον ἐπιδόσεων «ἄριστα»ἤ ἔστω «λίαν καλῶς». Μεταξύ αὐτῶν   προηγοῦνται οἱ  ἔχοντες τόν ὑψηλότερο Μέσο ὅρο ἐπιδόσεως.
2) Ἐπίσης, δικαίωμα ὑποβολῆς αἰτήσεως, ἄν δέν ὑπάρχουν ὑποψήφιοι τῆς προηγουμένης παραγράφου, ἔχουν:
α) Οί ἀπόφοιτοι τοῦ Λυκείου ἤ Τ.Ε.Ε. Καρδαμύλων ἤ παντός ἄλλου Λυκείου ἤ Τ.Ε.Ε. πού ἔχουν φοιτήσει σέ Σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῶν Καρδαμύλων τούλάχιστον ἐπί 6 ἔτη. Μεταξύ αὐτῶν προηγοῦνται οί ἔχοντες τόν ὑψηλότερο μέσο ὅρο ἐπιδόσεων στά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, στόν ὀποῖον προστίθεται ὁ ἀριθμός τῶν ἐτῶν φοιτήσεως σέ Σχολεῖα τῶν Καρδαμύλων, καί
β) τά τέκνα ἐκπαιδευτικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων, πού ἔχουν ὑπηρετήσει τοὐλάχιστον ἐπί 10 ἔτη σέ Ἐκπαιδευτήρια τῶν Καρδαμύλων, μέ μέσο ὄρο ἐπιδόσεων στά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως «ἄριστα» ἤ ἔστω «λίαν καλῶς», ἐφ’ὅσον ἔχουν φοιτήσει σέ Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Καρδαμύλων. Μεταξύ αὐτῶν προηγοῦνται οἱ ἔχοντες ὑψηλότερο μέσο ὅρο ἐπιδόσεων.
3) Κατ’ ἐξαίρεσιν, ἔχουν δικαίωμα ὑποβολῆς αἰτήσεως καί προηγοῦνται πάντων, οἱ φοιτήσαντες σέ Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Καρδαμύλων ἐπί ἕξ  (6) ἔτη ἤ ἔστω ἐπί ἐννέα (9) ἔτη σέ Ἐκπαιδευτήρια τῶν Καρδαμύλων, ἀνεξαρτήτως μέσου ὅρου ἐπιδόσεων ἐφ’ ὅσον εἶναι:
α) ὀρφανοί ἔστω ἑνός γονέως ἤ
β) τέκνα πολυτέκνων οἰκογενειῶν καί, ἐπί πλέον, καί στίς δύο παραπάνω περιπτώσεις, εἶναι τέκνα πασιφανῶς ἀπόρων οἰκογενειῶν.
4) Κατά τά λοιπά ἰσχύουν οἱ Ὅροι, οἱ ὁποῖοι καθορίζονται μέ τήν ὑπ' ἀριθ. 1131/2000 Ἐφετειακήν Ἀπόφασιν.
Οἰ ὑποτροφίες δίδονται γιά τήν πραγματοποίηση προπτυχιακῶν σπουδῶν σέ ὁποιοδήποτε τομέα (ἐκτός ἀπό τίς σπουδές γιά τήν ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ Ναυτικοῦ), στήν Ἑλλάδα.
Διά νά συνεχισθῇ ἡ Ὑποτροφία καί τό ἑπόμενον ἔτος  θά πρέπει ὁ ‘Υπότροφος να καταθέσῃ  εἰς τήν Γραμματείαν τοῦ Ἱδρύματος Βεβαίωσιν Ἀναλυτικῆς Βαθμολογίας  μέ ἐπιτυχίαν τῶν 2/3 τῶν Μαθημάτων.
Ἐπισυνάπτεται στήν παροῦσα καί ἀποτελεῖ ἕνα σῶμα μέ αὐτήν κατάλογος ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν.
Ἡ Προκήρυξη, μαζί μέ τόν παραπάνω κατάλογο, εἶναι τοιχοκολλημένη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί στό Δημοτικό Κατάστημα Καρδαμύλων.
Οἱ Αἰτήσεις συμμετοχῆς καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερο μέχρι τῆς  30ῆς Νοεμβρίου 2017, εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου (ἁρμόδιος γιά πληροφορίες καί παραλαβή αἰτήσεων π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, τηλ. 2271044045).
Ἐν Χίῳ τῇ  23ῃ Ἰουλίου  2017
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ
Ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος

† Ο Χίου,Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν  Μ Α Ρ Κ Ο Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου